Wettelijke vermeldingen

Disclaimer

Verklaring ten aanzien van rechten

Door het verkrijgen van toegang tot de Internetpagina's van thyssenkrupp Liften Ascenseurs (hierna genoemd: "thyssenkrupp") op het adres www.thyssenkruppliften.be of één van haar vervolgsites (hierna te noemen: "de Site"), stemt u in met de volgende voorwaarden. U dient deze Site niet te bezoeken wanneer u niet instemt met alle volgende voorwaarden.

Beperkte licentie

Met inachtneming van de voorwaarden die hier zijn uiteengezet en van alle toepasselijke lokale wet- en regelgeving kent thyssenkrupp u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk en beperkt recht toe om toegang te verkrijgen tot de Site en het materiaal dat er op staat, deze te gebruiken en af te beelden, dit echter uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Deze machtiging houdt geen overdracht van enig eigendomsrecht in met betrekking tot de Site en het materiaal dat er op staat en de volgende beperkingen zijn er op van toepassing:

  • u dient alle berichten van auteursrecht en andere berichten met betrekking tot eigendom van thyssenkrupp op alle kopieën van de Site en het materiaal te handhaven; en
  • het is u niet toegestaan om de Site of het materiaal op enige wijze te veranderen, te verspreiden, over te brengen of op te slaan of de Site en het materiaal voor enig publiekelijk doel te reproduceren of publiekelijk te vertonen of anderszins te gebruiken, behalve voor zover uitdrukkelijk anderszins is bepaald in deze voorwaarden.

Auteursrecht

Op de inhoud van de Site is het auteursrecht, Copyright © thyssenkrupp Liften Ascenseurs n.v.-s.a. 20013, van toepassing. Alle rechten die in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk worden toegekend, worden voorbehouden.

Handelsmerken

De handelsmerken "thyssenkrupp", "Daelemans", "Revam", "Lecoq", "Atlas", "Van Hee", "M.A.N.", "R. Stahl", "Eber Liften", "Valco", "New Demar", "Montenay Lift Service", "Ebel Liften" en alle andere handelsmerken van thyssenkrupp, van thyssenkrupp productnamen, logo's, commerciële symbolen, handelsnamen, slogans, al of niet geregistreerd, en alle diensten van thyssenkrupp zijn handelsmerken van thyssenkrupp. Uw toegang tot deze Site kan niet verstaan worden als toekenning, bij implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om merken die op de Site verschijnen te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van thyssenkrupp.

Wijziging van de Site

thyssenkrupp behoudt zich het recht voor om deze Site te allen tijde te wijzigen of de toegang ertoe onmogelijk te maken, al of niet met voorafgaande berichtgeving daarvan.

Disclaimer

Het gebruik van informatie, instrumenten en diensten op deze Site is voor de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker en thyssenkrupp geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of functionaliteit van die informatie, die instrument of die diensten. Behalve voor zover dit vereist wordt door toepasselijke wetgeving wordt geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk, noch bij implicatie, gegeven met betrekking tot de beschikbaarheid, de juistheid, de betrouwbaarheid of de inhoud van de Site.

Beperking van aansprakelijkheid

Behalve voor zover dit vereist wordt door toepasselijke wetgeving zal thyssenkrupp niet aansprakelijk zijn voor een directe, indirecte, incidentele, bijzondere of vervolgschade, gederfde winst of onderbreking van bedrijvigheid die het gevolg is van het gebruik of het onvermogen van gebruik van deze dienst, zelfs wanneer dergelijke schade aan thyssenkrupp is gemeld. thyssenkrupp zal niet aansprakelijk zijn voor onjuistheden, gedateerdheid of gebreken die in deze Site zijn vervat, en zal niet verplicht zijn haar gebruikers te melden wanneer de informatie voor het laatst up-to-date is gemaakt. thyssenkrupp is niet verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die veroorzaakt worden door het feit dat u op gegevens of diensten vertrouwt, die deze Site bevat of op gegevens die door de gebruiker ingevoerd zijn op deze Site.

Links

thyssenkrupp aanvaardt geen verantwoordelijkheid en geeft geen enkele garantie voor materiaal dat vervaardigd of gepubliceerd wordt door derden waarnaar deze Site door middel van een link verwijst.

Bijdragen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle door u aangeleverde informatie of materiaal. Door het bijdragen van informatie of materiaal (zoals feedback, gegevens, antwoorden, vragen, commentaren, suggesties, ideeën, plannen, bestellingen, verzoeken en dergelijke) aan thyssenkrupp, bijvoorbeeld door middel van e-mail of via deze Site, komt u het volgende overeen:

  • het materiaal zal niets bevatten dat onwettig, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, scheldwoorden bevattend, irriterend of dreigend is, of dat anderszins niet geschikt voor publicatie is;
  • u dient binnen redelijke grenzen uw uiterste best te doen om op virussen of andere besmettelijke of destructieve eigenschappen te scannen en deze te verwijderen voordat u materiaal bijdraagt;
  • u bent eigenaar van het materiaal of u heeft het onbeperkte recht om het materiaal aan ons te verschaffen, en thyssenkrupp mag het materiaal publiceren en/of incorporeren in onze producten evenals alle concepten die erin beschreven worden zonder verplicht te zijn hiervoor een vergoeding te geven, of beperkt te zijn in het gebruik, of de bron te hoeven vermelden of er verantwoording over af te leggen of er aansprakelijk voor te zijn; en
  • u geeft u akkoord geen (gerechtelijke) actie tegen ons te ondernemen met betrekking tot het materiaal dat u bijdraagt en u komt overeen dat u ons schadeloos zult stellen voor en vrijwaren tegen alle (gerechtelijke) actie die door derden tegen ons wordt ondernomen met betrekking tot het materiaal dat u bijdraagt.